Regulamin

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MultiCreo Daniel Salczyński z siedzibą w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 48 lok.8, posiadający numer NIP 693 194 74 08 za pośrednictwem sklepu internetowego TABLICA.glogow.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MultiCreo Daniel Salczyński z siedzibą w Głogowie usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady i warunki świadczenia usług, wykonywania tych usług i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

 1. Administrator danych osobowych – MultiCreo Daniel Salczyński z siedzibą w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 48 lok. 8, posiadającą numer NIP 693 194 74 08;

 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z MultiCreo Daniel Salczyński, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, dostępny na stronie internetowej https://tablica.glogow.pl/regulamin/ oraz w siedzibie MultiCreo Daniel Salczyński;

 5. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Preorder dostępny na stronie internetowej https://tablica.glogow.pl

 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez nią 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego o ile nie posiada ona pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego, a w szczególności dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy na prowadzenie usługi będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz czas trwania usługi.

§3
Zasady korzystania ze sklepu

 1. MultiCreo Daniel Salczyński świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

  1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta konta w Sklepie Internetowym, pozwalającego na dokonywanie zakupów oraz korzystanie z usług oferowanych w Sklepie internetowym;

  2) umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez rejestracji indywidualnego konta;

 2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia konta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez MultiCreo Daniel Salczyński danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony załóż konto.

 4. Przed zarejestrowaniem konta w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 5. Po zarejestrowaniu konta w Sklepie Internetowym, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .

 6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie iInternetowym. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi konta w Sklepie internetowym.

 7. W celu usunięcia konta w Sklepie internetowym, należy wysłać żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tablica.glogow.pl lub skorzystać z takiej funkcjonalności w panelu klienta.

 8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz przeglądania treści, składania zamówień i korzystania z konta w Sklepie Internetowym, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

  1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

  2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:

  a) Mozilla Firefox

  b) Opera

  c) Google Chrome

  d) Internet Explorer

  3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

 9. Klient zobowiązuje się do:

  1) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;

  2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

  3) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

  4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak i zachowania ich poufności. MultiCreo Daniel Salczyński może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie Internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.

 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w Sklepie Internetowym. MultiCreo Daniel Salczyński nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Sklepie internetowym osobom trzecim.

§4
Składanie zamówień i zawieranie umowy na prowadzenie usługi

 1. Przed złożeniem zamówienia na usługi dostępne w Sklepie Internetowym, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie Internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez MultiCreo Daniel Salczyński jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 2. Świadczenie przez MultiCreo Daniel Salczyński usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na usługi dostępne w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

 3. Zamówienia na usługi dostępne w Sklepie Internetowym można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. MultiCreo Daniel Salczyński przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu Internetowego, po wybraniu usługi oraz akceptacji jej ceny, składa i opłaca swoje zamówienie.

 4. Po zaakceptowaniu usług w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i terminu oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Kup teraz i podania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 5. W formularzu zamówienia należy wskazać nazwę użytkownika, nazwę firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Klienta oraz dane adresowe.

 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi oraz ceną łączną.

 7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, MultiCreo Daniel Salczyński może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

§5
Ceny usług

 1. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 2. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. MultiCreo Daniel Salczyński zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie internetowym, wprowadzania do Sklepu internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.

 3. Zmiany cen produktów w Sklepie internetowym o których mowa w ust. 5 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

§6
Formy płatności

 1. Płatności za zamówione usługi można dokonywać w następujący sposób:

  a) bezpośredni przelew na rachunek MultiCreo Daniel Salczyński

  b) serwis płatności online PayU.

 2. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Formy płatności znajdującej się pod adresem: https://tablica.glogow.pl/formy-platnosci/

§7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia zawarcia usługi. 

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do MultiCreo Daniel Salczyński, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tablica.glogow.pl

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Preorder niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 6. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez MultiCreo Daniel Salczyński przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, z wyłączeniem płatności dokonanej w systemie PayU, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem. MultiCreo Daniel Salczyński może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta.

§8
Pliki cookies

 1. MultiCreo Daniel Salczyński wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego, które pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia na którym zostały one zapisane.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.

 3. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. Może to jednak spowodować, że Sklep internetowy będzie działał mniej sprawnie a Klient zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Sklepie.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.